Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi

Chính sách bảo mật của chúng tôi được cập nhật và đăng lần cuối vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Nó chi phối các điều khoản về quyền riêng tư của Dịch vụ của chúng tôi, được đặt tại https://netprotect.io, tên miền phụ và mọi ứng dụng dựa trên web và di động được liên kết (gọi chung là “Dịch vụ “), được sở hữu và vận hành bởi NETProtect.IO. Bất kỳ điều khoản viết hoa nào không được xác định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, đều có nghĩa như được quy định trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://netprotect.io Sau đây nêu ra chính sách bảo mật của chúng tôi.

 • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
 • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục tiêu hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi có được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết cho việc thực hiện các mục đích đó.
 • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng và, khi thích hợp, với kiến ​​thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.
 • Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
 • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an toàn hợp lý chống lại mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
 • Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Quyền riêng tư của bạn

Dịch vụ của chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi là một tuyên bố pháp lý giải thích cách chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn và cách bạn có thể giới hạn việc chia sẻ thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư cá nhân này. Nếu bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân vì một lý do cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân liên quan đến lý do được cung cấp. Ví dụ: nhật ký được tạo khi làm xáo trộn một ứng dụng có thể được sử dụng để nâng cao dịch vụ của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trên Dịch vụ và giám sát việc bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và nhiều thông tin không thể nhận dạng cá nhân khác được thu thập thông qua Dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi cải thiện tài liệu và chức năng của Công cụ Obfuscation AI, để phát triển liên tục để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ thấy các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi được viết hoa. Các thuật ngữ này có ý nghĩa như được mô tả trong phần Định nghĩa dưới đây.

Định nghĩa

“Thông tin phi cá nhân” là thông tin không thể nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi sẽ tự động thu thập khi bạn làm xáo trộn một tệp với Dịch vụ của chúng tôi. Nó cũng có thể bao gồm thông tin có sẵn công khai được chia sẻ giữa bạn và những người khác (Đó là những phân tích tĩnh về dữ liệu nhị phân để ngăn chặn vi-rút sử dụng Dịch vụ của chúng tôi).

“Thông tin nhận dạng cá nhân” là thông tin không công khai, có thể nhận dạng cá nhân bạn và có được để chúng tôi cung cấp cho bạn trong Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm thông tin như IP, địa chỉ email, tên người dùng phiên trên máy tính (được ghi trong siêu dữ liệu gỡ lỗi của tệp) và các thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được về bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Nói chung, bạn kiểm soát số lượng và loại thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Là khách truy cập, bạn có thể duyệt trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin nhận dạng cá nhân nào với tư cách là Khách truy cập.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tệp nhất định bằng sự tương tác của ứng dụng máy tính để bàn NETProtect với các máy chủ của chúng tôi. Thông tin như vậy thường được coi là Thông tin phi cá nhân. Chúng tôi cũng thu thập như sau:

 • Cookies – Trang web của chúng tôi sử dụng “Cookies” để xác định các khu vực của trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Cookie là một phần nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookies để cá nhân hóa Nội dung mà bạn thấy trên Trang web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web có thể được đặt để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn tắt Cookies, bạn có thể không thể truy cập chức năng trên Trang web của chúng tôi một cách chính xác hoặc hoàn toàn. Chúng tôi không bao giờ đặt Thông tin nhận dạng cá nhân trong Cookies.
 • Thông tin tự động – Chúng tôi tự động nhận thông tin từ tệp của bạn vì chúng tôi sử dụng các thư viện để sửa đổi mã. Thông tin này bao gồm tên của các phương thức trong các cụm .NET của bạn, cũng như, nếu có, tên của các phụ thuộc mà tệp của bạn cần, tất cả các thuộc tính dữ liệu meta cấp độ lắp ráp. Thông tin này cũng bao gồm dữ liệu kiểu hằng trong mã của bạn. Chúng tôi sử dụng tất cả các thông tin này để cung cấp cho Công cụ Obfuscation AI của chúng tôi.
 • Dữ liệu nhật ký – Giống như nhiều nhà khai thác trang web, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang trên Trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và các trang khác số liệu thống kê.

Theo Đạo luật bảo mật quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, không một nhà điều hành trang web nào có thể yêu cầu, như một điều kiện để tham gia vào một hoạt động, rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi tiết lộ nhiều chi tiết hơn mức cần thiết một cách hợp lý. Dịch vụ của chúng tôi tuân thủ nhu cầu này. NETProtect.IO chỉ thu thập thông tin sẵn sàng cung cấp; không có thông tin được thu thập thụ động. trẻ em dưới 13 tuổi chỉ có thể gửi địa chỉ email của chúng khi gửi email cho chúng tôi trong khu vực “Liên hệ với chúng tôi”. NETProtect.IO sử dụng địa chỉ email để đáp ứng nhu cầu một lần từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi và sau đó xóa địa chỉ email. Trong trường hợp Dịch vụ của chúng tôi thu thập và duy trì thông tin cá nhân liên quan đến trẻ dưới 13 tuổi, phụ huynh có thể gửi email cho chúng tôi để xem xét,

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ bạn như sau:

 • Tùy chỉnh trang web của chúng tôi – Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi cùng với bất kỳ thông tin máy tính nào chúng tôi nhận được để tùy chỉnh trang web của chúng tôi.
 • Chia sẻ thông tin với các chi nhánh và các bên thứ ba khác – Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho các chi nhánh cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến Trang web của chúng tôi (ví dụ: bộ xử lý thanh toán); các chi nhánh như vậy sẽ chỉ nhận được thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ tương ứng và sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật giới hạn việc sử dụng thông tin đó.
 • Tổng hợp dữ liệu – Chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng bất kỳ Thông tin phi cá nhân nào được thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và tổng hợp dữ liệu đó cho các phân tích nội bộ nhằm cải thiện Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Không có lúc nào Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bao gồm trong các tập hợp dữ liệu đó.
 • Thông tin bắt buộc về mặt pháp lý – Chúng tôi có thể được yêu cầu về mặt pháp lý để tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, nếu việc tiết lộ đó là (a) theo yêu cầu của trát đòi hầu tòa, luật pháp hoặc quy trình pháp lý khác; (b) cần thiết để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan thực thi chính phủ; (c) cần thiết để điều tra các vi phạm hoặc thực thi các Điều khoản pháp lý của chúng tôi; (d) cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi hành động pháp lý hoặc khiếu nại từ các bên thứ ba bao gồm bạn và / hoặc các Thành viên khác; và / hoặc (e) cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản cá nhân / tài sản thực hoặc an toàn cá nhân của Icon8, Người dùng, nhân viên và các chi nhánh của chúng tôi.
 • Ngăn chặn việc sử dụng độc hại Dịch vụ của chúng tôi – Chúng tôi có thể quét tệp của bạn để tìm vi-rút trước khi làm xáo trộn chúng bằng cách sử dụng một bộ phân tích tĩnh. Nếu mối đe dọa đó được tìm thấy, chúng tôi phải thực hiện các Hành động pháp lý chống lại người của bạn để: (d) cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi hành động pháp lý hoặc khiếu nại từ các bên thứ ba bao gồm bạn và / hoặc các Thành viên khác; và / hoặc (e) cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản cá nhân / tài sản thực hoặc an toàn cá nhân của Icon8, Người dùng, nhân viên và các chi nhánh của chúng tôi. Địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên máy tính của bạn sẽ được liệt kê đen, các tệp và dữ liệu của bạn trên dịch vụ của chúng tôi sẽ bị xóa và địa chỉ E-mail của bạn sẽ được báo cáo cho cơ quan pháp lý.

Bạn được phép sử dụng Dịch vụ của chúng tôi như thế nào

Là một obfuscator, NETProtect.IO sử dụng các thuật toán riêng để bảo vệ mã nguồn của bạn. Khi làm xáo trộn một ứng dụng, một phần thuật toán của chúng tôi được đưa vào phần mềm của bạn. Giống như mọi thuật toán dựa trên bảo mật ngoài kia, nó càng được biết đến càng yếu. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ cho phép một số cách sử dụng Dịch vụ của mình để giảm hiệu quả đó. Bạn có thể làm gì :

 • Bảo vệ mã nguồn của phần mềm của bạn – Bạn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ mã nguồn của phần mềm của bạn.

  Dưới đây là những trường hợp đặc biệt không được phép:

  • Phần mềm độc hại – Bạn không được phép bảo vệ mã nguồn của bất kỳ tệp độc hại nào, ngay cả tệp tiềm năng.
  • Crackmes / Unpackmes – Bạn không được phép bảo vệ các tệp để đảo ngược các thuật toán / phân phối lại để mọi người thiết kế ngược lại các thuật toán.
  • Các tệp bất hợp pháp – Bạn không được phép bảo vệ mã nguồn của bất kỳ tệp bất hợp pháp nào, ngay cả tệp tiềm năng. Điều này bao gồm các vết nứt.
 • Lệnh cấm và báo cáo vĩnh viễn – Mỗi tệp được NETProtect bảo vệ bao gồm hình mờ ẩn để chúng tôi biết ai đã bảo vệ tệp. Nếu bạn bị phát hiện bảo vệ các tệp độc hại / crackmes và giải nén / tệp bất hợp pháp với NETProtect , tài khoản của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn và IP của bạn sẽ được giữ trong danh sách đen trong các dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ

Bảo mật Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hay phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thực tế để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và sửa đổi Dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bảo mật và luôn được gửi bằng phương thức SSL được mã hóa khi được trình duyệt web của bạn hỗ trợ <->. Không có truyền web hoặc e-mail nào được bảo vệ hoàn toàn hoặc nhầm lẫn miễn phí. Ví dụ: email được gửi đến hoặc từ Trang web có thể không được bảo vệ. Bạn phải cẩn thận trong việc quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi bằng e-mail.